Xóa sạch Visual Studio 2008 trên máy của bạn

Microvn20 tháng 8, 2021 • 2 min read • 

- Run AutoUninstall Tool: https://connect.microsoft.com/VisualStudio/content/content.aspx?ContentID=7276

Nó gỡ cài đặt TẤT CẢ các thành phần được cài đặt với các sản phẩm Visual Studio 2008, bao gồm Visual Studio Express Editions, Visual Studio Team System, Visual Studio Professional. Công cụ này sẽ không gỡ cài đặt các thành phần được chia sẻ giữa Visual Studio 2008 và Visual Studio 2005.

Sử dụng Windows Installer Cleanup Utility để xóa nó. Với Tiện ích Windows Installer CleanUp, bạn có thể xóa thông tin cấu hình Windows Installer của chương trình. Bạn có thể muốn xóa thông tin cấu hình Windows Installer cho chương trình của mình nếu bạn gặp sự cố cài đặt (Thiết lập). Để biết thêm thông tin, hãy xem: http://support.microsoft.com/kb/290301

Hoặc

Loại bỏ thủ công các thành phần liên quan đến VS theo trình tự sau:

Open Add or Remove Programs (Windows Server 2003 and Windows XP) or Programs and Features (Windows Vista and Windows Server 2008).

1.   Remove "Microsoft SQL Publishing Wizard".
2.   Remove "Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008".
3.   Remove "Crystal Reports Basic 64-bit Runtime for Visual Studio 2008 (x64)". This step is required only if Visual Studio is installed on a 64-bit computer.
4.   Remove "Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 SDK Reference Assemblies and IntelliSense".
5.   Remove "Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 .NET Framework Tools".
6.   Remove "Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 Win32 Tools".
7.   Remove "Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 Headers and Libraries".
8.   Remove "Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 Tools".
9.   Remove "Microsoft Visual Studio 2008 Remote Debugger". This step is required only if Visual Studio is installed on a 64-bit computer.
10. Remove "Microsoft SQL Server 2005 Express Edition".
11. Remove "Microsoft SQL Server Native Client".
12. Remove "Microsoft Device Emulator version 3.0".
13. Remove "Windows Mobile 5.0 SDK R2 for Smartphone".
14. Remove "Windows Mobile 5.0 SDK R2 for Pocket PC".
15. Remove "Microsoft SQL Server Compact 3.5 For Devices".
16. Remove "Microsoft SQL Server Compact 3.5 Design Tools".
17. Remove "Microsoft SQL Server Compact 3.5".
18. Remove "Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System Runtime".
19. Remove "Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office system (version 3.0 Runtime)".
20. Remove "Microsoft .NET Compact Framework 3.5".
21. Remove "Microsoft .NET Compact Framework 2.0 SP2".
22. Remove "Microsoft Visual Studio".
23. Remove "Microsoft Visual Studio Web Authoring Component".
24. Remove "Microsoft Document Explorer 2008".
25. Remove "Microsoft Visual Studio 2008 64bit Prerequisites". This step is required only if Visual Studio is installed on a 64-bit computer.
26. Remove "Microsoft .NET Framework 3.5".

Then install Visual Studio 2008 Edition >> VS2008 SP1 again.

Hope this helps! If you have any concern, please feel free to let me know.

Best regards,
Nguồn: Yichun Chen

#Tin Cùng Chuyên Mục
#Có Thể Bạn Chưa Biết